Feathered Friends - SCNaturePhotos

Juvenile White Ibis
© Sparkle Clark

juvwhiteibisdam300