Feathered Friends - SCNaturePhotos

Swallow-tailed Kite
© Sparkle Clark

swtkitelandhov9x7300